Nhân viên Kế Toán Tổng Hợp

  • Công ty TNHH Trang trí nội thất Galaxy ID
  • 12/02/2022
Full time Accounting

Job Description

- Kiểm tra chứng từ, công nợ; theo dõi, lập kế hoạch và thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp và nhà thầu phụ

- Giao dịch làm việc với ngân hàng: đi UNC, rút tiền mặt, hồ sơ phát hành thư bảo lãnh và hồ sơ hạn mức ngân hàng.

- Theo dõi sổ sách, chi phí công trình và các khoản tạm ứng của CBCNV

- Kiểm tra hóa đơn, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm MISA, SAP

- Cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào, doanh thu và chi phí

- Khai báo thuế hàng tháng, hàng quý

- Theo dõi, báo cáo về khả năng thanh toán và nguồn tài chính của Doanh nghiệp

- Lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

- Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Job Requirements

- Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua công ty xây dựng