29/09/2016

Giáo viên dạy graphics designer

  • BeeTutors
  • Bất kỳ,TP.Hồ Chí Minh,Hà Nội
Full time Accounting Consultant

Job Description

 -Nghiên cứu,thu thập thông tin về thị trường,nhu cầu khách hàng.
-Triển khai kế hoạch KD,tham gia chào hàng và ký kết hợp đồng bán hàng.
-Theo dõi ,đôn đốc quá trình bán hàng.

 -Nghiên cứu,thu thập thông tin về thị trường,nhu cầu khách hàng.
-Triển khai kế hoạch KD,tham gia chào hàng và ký kết hợp đồng bán hàng.
-Theo dõi ,đôn đốc quá trình bán hàng.


Ứng Tuyển Ngay