Java Developer – Junior to Senior ($700 - $1600)- Cover Year End Bonus

 • Eastgate Software
 • Room 401, No. 18, Lane 11 Thai Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam
 • 30/11/2016
Full time Information Technology Telecommunications

Job Description

 • At least 02 years of software development experiences
 • Bachelor degree or higher in Computer Science, Information Technology or equivalent
 • Strong knowledge and experience in OOP and Java Programming
 • Experience with relational database
 • Basic knowledge in HTML, CSS
 • Having experience in JavaScript/SmartGWT is a PLUS
 • Having good English communication skills is a plus
 • Willingness to learn new technologies both by training and self-learning
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
 • Có bằng cấp, chứng chỉ về Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin hoặc bằng cấp tương đương
 • Có kiến thức tốt và kinh nghiệm trong OOP và Lập trình Java
 • Có kinh nghiệm về các cơ sở dữ liệu liên quan
 • Kiến thức cơ bản trong HTML, CSS
 • Có kinh nghiệm trong JavaScript / SmartGWT là một lợi thế
 • Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế
 • Sẵn sàng học hỏi

Job Requirements

 • Develop web system (front-end and back-end) for Airport Station bag management system
 • Full Life Cycle Development
 • Application troubleshooting/enhancements and user application support
 • Phát triển các hệ thống web (front-end và back-end) cho hệ thống quản lý sân bay
 • Phát triển chu kỳ đầy đủ
 • Xử lý sự cố/ cải tiến ứng dụng và hỗ trợ ứng dụng người dùng