PACE Institute of Management

1 job(s) at PACE Institute of Management

PACE Institute of Management Ho Chi Minh City, Vietnam
29/06/2018
Full time
Thực hiện công tác hành chính và tổ chức môi trường học tập trong việc triển khai các chương trình đào tạo do PACE và các đối tác của PACE tổ chức. Trực lớp, theo dõi và ghi nhận tình hình học tập của học viên và lớp học. Thực hiện công tác hành chính, hỗ trợ giảng viên trong một số vấn đề liên quan đến lớp học. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.