Abivin Vietnam, JSC

86 job(s) at Abivin Vietnam, JSC

Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
18/06/2018
Full time
Nhận thông tin và tham gia thảo luận trực tiếp về yêu cầu của khách hàng Lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test case) và chuẩn bị dữ liệu test (test data) Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test… Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
18/06/2018
Full time
Tham gia vào toàn bộ chu kì phát triển của các sản phẩm phần mềm, các dự án đang được triển khai Tự quản lý công việc để đảm bảo những công việc quan trọng và cấp bách nhất cần được hoàn thành sớm và tốt nhất Làm việc với các bộ phận nội bộ (nhóm làm sản phẩm, thiết kế, bán hàng) hoặc các khách hàng, nhóm hợp tác bên ngoài để đảm bảo hoạt động của dự án Đề xuất và phát triển những tính năng (Front-end + Backend) chất lượng cao để tăng tốc độ, quy mô và khả năng sử dụng Đảm bảo kiến trúc nền tảng có khả năng mở rộng, luôn sẵn có và thiết thực để đáp ứng mức độ dịch vụ được cam kết Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển phần mềm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải Quản trị hiệu năng, load testing và review code; đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật Các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
18/06/2018
Full time
Tham gia vào toàn bộ chu kì phát triển của sản phẩm phần mềm, các dự án đang triển khai Tự quản lý công việc để đảm bảo những công việc quan trọng và cấp bách nhất cần được hoàn thành sớm và tốt nhất Làm việc với các bộ phận nội bộ (nhóm làm sản phẩm, thiết kế, bán hàng) hoặc các khách hàng, nhóm hợp tác bên ngoài để đảm bảo hoạt động của dự án Đề xuất và phát triển những tính năng (Front-end + Backend) chất lượng cao để tăng tốc độ, quy mô và khả năng sử dụng Đảm bảo kiến trúc nền tảng có khả năng mở rộng, luôn sẵn có và thiết thực để đáp ứng mức độ dịch vụ được cam kết Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển phần mềm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải Quản trị hiệu năng, load testing và review code; đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật Các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
18/06/2018
Full time
Manage HR processes: Recruitment, onboarding, probation evaluation, exiting, etc. Source candidates through multiple channels including search engines, social networks, groups, databases and direct recruiting techniques Build up candidate talent pool and leverage resources for recruitment activities Coordinate recruitment events, and team building activities Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues Support Management Board to implement HR strategy, and other tasks as assigned by Manager
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
18/06/2018
Intern
Carry out in-depth market research, lead generation, and follow up with potential customers Regularly create content that people love to read. The content needs to meet our content goals, and comply with our content creation and distribution processes. Create marketing some materials upon request Research on latest trends of B2B sales and marketing Prepare and attend industry events to promote our company and its products Other tasks as assigned by Sales and Marketing Manager
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
18/06/2018
Intern
Job posting, and distribute JD, collect CVs Keep track of our talent pool Participate in the whole recruitment process Work with HR team to improve employee’s happiness through organizing internal events, teambuilding activities Decorate office to create an inspiring workspace for employees Other tasks as assigned by HR Manager
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
18/06/2018
Full time
Giao tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu và thực hiện phân tích nghiệp vụ kinh tế đối với yêu cầu của khách hàng Thống nhất danh sách yêu cầu nghiệp vụ với khách hàng và truyền tải cho đội triển khai dự án Tham gia khảo sát, nghiêm cứu, phân tích, thiết kế phần mềm, xây dựng quy trình, sơ đồ khối BPMN Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp phần mềm quản lý, tối ưu Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng bản đề xuất dự án Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối Báo cáo và tổng hợp kết quả kháo sát và phân tích cho Trưởng dự án và Giám đốc
Abivin Vietnam, JSC Vietnam
18/06/2018
Full time
Handle daily outreaches (emails, calls, visits), and follow up with potental customers Create sales materials and pre-sales documents  Carry out in-depth market research, and lead generation through inbound and outbound channels Cooperate with Product team to Support customers to onboard and successfully use the system  Keep track of sales funnel on CRM and generate weekly sales report Prepare and attend industry events to promote our company and its products Other tasks as assigned by Sales and Marketing Manager
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
Giao tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu và thực hiện phân tích nghiệp vụ kinh tế đối với yêu cầu của khách hàng Thống nhất yêu cầu nghiệp vụ với khách hàng và truyền tải cho đội triển khai dự án Phân tích, thiết kế phần mềm, dựng wireframe Khảo sát và nghiên cứu sơ bộ hệ thống Nghiên cứu lĩnh vực, phân tích nghiệp vụ và các yêu cầu người sử dụng Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp phần mềm quản lý Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng bản đề xuất dự án Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối Báo cáo và tổng hợp kết quả kháo sát và phân tích Trưởng dự án và Giám đốc
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
Xây dựng mobile app cross-platform trên  React Native  framework Hoàn thiện trải nghiệm người dùng (UX) Phát triển thêm các modules theo yêu cầu và riêng biệt cho Android và iOS Tích hợp, kết nối app với các hệ thống có sẵn như SMS, tổng đài, cổng thanh toán
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
Nhận thông tin và tham gia thảo luận trực tiếp về yêu cầu của khách hàng Lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test case) và chuẩn bị dữ liệu test (test data) Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test… Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
Tham gia vào toàn bộ chu kì phát triển sản phẩm phần mềm của các dự án đang triển khai Tự quản lý công việc để đảm bảo những công việc quan trọng và cấp bách nhất cần được hoàn thành sớm và tốt nhất theo tiến độ dự án Làm việc với các bộ phận nội bộ (nhóm làm sản phẩm, thiết kế, bán hàng) hoặc các khách hàng, nhóm hợp tác bên ngoài để đảm bảo hoạt động của dự án Đề xuất và phát triển những tính năng chất lượng cao để tăng tốc độ, quy mô và khả năng sử dụng Đảm bảo kiến trúc nền tảng có khả năng mở rộng, luôn sẵn có và thiết thực để đáp ứng mức độ dịch vụ được cam kết Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển phần mềm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải Thực hiện quản trị hiệu năng, load testing và review code; đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
Giải quyết các vấn đề thuật toán và các bài toán NP Tự quản lý công việc để đảm bảo những công việc quan trọng và cấp bách nhất cần được hoàn thành sớm và tốt nhất theo tiến độ dự án Làm việc với các bộ phận nội bộ (nhóm làm sản phẩm, thiết kế, bán hàng) hoặc các khách hàng, nhóm hợp tác bên ngoài để đảm bảo hoạt động của dự án Đề xuất và phát triển những tính năng chất lượng cao để tăng tốc độ, quy mô và khả năng sử dụng Đảm bảo kiến trúc nền tảng có khả năng mở rộng, luôn sẵn có và thiết thực để đáp ứng mức độ dịch vụ được cam kết Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển phần mềm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
Tham gia vào toàn bộ chu kì phát triển của các sản phẩm phần mềm, các dự án đang được triển khai Tự quản lý công việc để đảm bảo những công việc quan trọng và cấp bách nhất cần được hoàn thành sớm và tốt nhất Làm việc với các bộ phận nội bộ (nhóm làm sản phẩm, thiết kế, bán hàng) hoặc các khách hàng, nhóm hợp tác bên ngoài để đảm bảo hoạt động của dự án Đề xuất và phát triển những tính năng (Front-end + Backend) chất lượng cao để tăng tốc độ, quy mô và khả năng sử dụng Đảm bảo kiến trúc nền tảng có khả năng mở rộng, luôn sẵn có và thiết thực để đáp ứng mức độ dịch vụ được cam kết Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển phần mềm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải Quản trị hiệu năng, load testing và review code; đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật Các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
70% Recruitment: Manage end-to-end recruitment process: job posting, collecting CVs, screening, setting up the interview, interviewing candidates, onboarding procedures, probation evaluation, etc. Design and implement overall recruitment strategy Use advanced candidate sourcing technique (search engines, social networks, groups, databases and direct recruiting techniques) to deliver best-in-class talent solutions to the business Identify difficult job vacancies and investigate the best recruitment approach Develop recruitment channels to expand the databases, build up candidate pool and leverage resources for recruitment activities Keep the documentation of the recruitment process up to date 30% Other HR tasks: Support Management Board to implement  HR strategy and processes, Training & Development, HR policies, C&B for employees. Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues Organize weekly Show & Tell events, company outings, monthly Team Building events. Other tasks as assigned by Management Board
Abivin Vietnam, JSC https://abivin.recruiterbox.com/jobs/fk01mn4/
03/05/2018
Full time
Create 1–2 free resources each month to drive leads, subscribers, awareness, and/or other important metrics (examples include  ebooks , whitepapers,  infographics , guides, templates, etc.). Blog on an ongoing basis to support and promote your offers and to attract site visitors through search, social media, and email subscribers. Grow our subscriber base by providing them with regular, helpful content that’s aligned with their needs and interests. Collaborate with designers, product marketers, sales professionals, and external influencers and industry experts to produce relevant content that meets the needs of both key stakeholders and our audience. Convince others that your creative ideas are worth investing time and effort in. This role is at the core of the marketing team, and others will rely on your work every single day.
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
Handle daily outreaches (emails, calls, visits), and follow up with potental customers Create sales materials and pre-sales documents  Carry out in-depth market research, and lead generation through inbound and outbound channels Support customers to use and realize the values of our software system Keep track of sales funnel on CRM and generate weekly sales report Prepare and attend industry events to promote our company and its products Other tasks as assigned by Sales and Marketing Manager
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/05/2018
Full time
This role is essential to our sales and marketing team, as you will participate in various aspects of sales and marketing, with the focus on market research, digital marketing, content marketing, and PR. If you would love to expose to the latest trends in marketing, it’s an ideal place for you. Carry out in-depth market research, and lead generation Regularly create content that people love to read. The content needs to meet our content goals, and comply with our content creation and distribution processes. Create marketing some materials upon request Prepare and attend industry events to promote our company and its products Other tasks as assigned by Sales and Marketing Manager
Abivin Vietnam, JSC Ho Chi Minh, Vietnam
03/05/2018
Full time
Build business success by identifying, approaching, qualifying, and selling to potential accounts Analyze business opportunities by researching the industry and market trends Maintain relationship with key clients by providing information, support and guidance Responsible for planning, reaching and exceeding sales quotas
Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
03/04/2018
Intern
This role is essential to our sales and marketing team, as you will participate in various aspects of sales and marketing, with the focus on market research, digital marketing, content marketing, and PR. If you would love to expose to the latest trends in marketing, it’s an ideal place for you. Carry out in-depth market research, and lead generation Regularly create content that people love to read. The content needs to meet our content goals, and comply with our content creation and distribution processes. Create marketing some materials upon request Prepare and attend industry events to promote our company and its products Other tasks as assigned by Sales and Marketing Manager