#1 EASY-TO-USE

#1 FREE Job Posting & Job Search

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

Abivin Vietnam, JSC Hanoi, Vietnam
Dec 11, 2017
Full time
Nhận thông tin và tham gia thảo luận trực tiếp về yêu cầu của khách hàng với tất cả các thành viên trong nhóm Lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test case) và chuẩn bị dữ liệu test (test data) Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test… Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
View all jobs